ANBI

Naam: Kerkgenootschap Vrije Baptisten Gemeente Dinxperlo

RSIN: 818749611

Contactgegevens: Postadres: Hagenbosch 28, 7091 RP Dinxperlo
info@baptistendinxperlo.nl
Bankrekening: NL03 RABO 0313 9268 24

Bestuursamenstelling: De raad bestaat momenteel uit 5 oudsten, te weten Alfred Westerveld,  Eldert Gemmink, Alfred Boerman, Simon Lieftink en André Rutgers

Beleidsplan: We geloven dat God van mensen houdt en dat Hij met het leven van ieder mens een plan heeft. Daarvoor zond God zijn Zoon, om verloren mensen een nieuw leven te schenken. Daarom is ons verlangen en streven dat mensen persoonlijk Jezus Christus leren kennen als hun Heer.

Beloningsbeleid: De leden van de raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ze ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. Sprekers van buiten de gemeente ontvangen een sprekersvergoeding bestaande uit een vaste vergoeding en een onbelast bedrag per gereden kilometer.

Doelstelling:
De doelstelling van de gemeente is:

A) Het verkondigen van de grote daden van Hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar Licht;
B) Onderwijs vanuit de Bijbel tot opbouw van de bezoekers van de samenkomsten;
C) Bieden van een plaats waar gemeenschap mogelijk is met de Here Jezus, het vieren van het Heilig Avondmaal en samen bidden;
D) Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.

 

Financiële verantwoording:

Beknopt overzicht van inkomsten en bestedingen:

 

We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen en de gemeente via bijdragen en collecten van de begrote financiële middelen hebben voorzien.

Financieel resultaat 2021
Werkelijk 2021 Werkelijk 2020 begroting 2021 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020 begroting 2021
Ontvangen bijdragen 11.700 14.650 13.000 Huurkosten -4.008 -5.845 -6.000
Collectes 2.797 2.085 3.000 Preekvergoedingen -3.793 -3.597 -7.500
  Diaconie -1.114 -595 -1.000
  Gemeenteactiviteiten 0 0 -250
  Muziek en geluid -4.497 -3.094 -750
  Onderhoud gebouw 0 0 0
  Ondersteuning 0 0 -150
      Diversen -704 -648 -750
   
14.497 16.735 16.000 -14.116 -13.778 -16.400
 
Tekort/overschot 380 2.957 -400

 

In de ontvangsten en uitgaven is duidelijk het effect van de corona lockdown te zien. Gedurende de eerste vijf maanden van het jaar hebben we geen diensten kunnen houden. Gelukkig hebben veel mensen de periodieke giften via de bank gewoon door laten lopen, maar we hebben geen collecteopbrengsten gehad. Hier staat tegenover dat we in deze maanden ook geen huurkosten hadden van het kerkgebouw en dat we geen preekvergoedingen moesten betalen.

Gedurende het jaar hebben we kunnen investeren in een nieuw drumstel, een nieuw mengpaneel en diverse randapparatuur. Door de eerder genoemde corona effecten was daar ruimte voor en hebben we het jaar met een klein overschot af kunnen sluiten.

Gedurende 2021 hebben we de volgende diaconale doelen kunnen ondersteunen: Compassion, Open doors, Stichting Werkers in de wijngaard, Zendingswerk Middernachtsroep, Childrens Care Oekraine en Stichting Jozua.