ANBI

Naam: Kerkgenootschap Vrije Baptisten Gemeente Dinxperlo

RSIN: 818749611

Contactgegevens: Postadres: Hagenbosch 28, 7091 RP Dinxperlo
info@baptistendinxperlo.nl
Bankrekening: NL03 RABO 0313 9268 24

Bestuursamenstelling: De raad bestaat momenteel uit 5 oudsten, te weten Alfred Westerveld,  Eldert Gemmink, Alfred Boerman, Simon Lieftink en André Rutgers

Beleidsplan: We geloven dat God van mensen houdt en dat Hij met het leven van ieder mens een plan heeft. Daarvoor zond God zijn Zoon, om verloren mensen een nieuw leven te schenken. Daarom is ons verlangen en streven dat mensen persoonlijk Jezus Christus leren kennen als hun Heer.

Beloningsbeleid: De leden van de raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ze ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. Sprekers van buiten de gemeente ontvangen een sprekersvergoeding bestaande uit een vaste vergoeding en een onbelast bedrag per gereden kilometer.

Doelstelling:
De doelstelling van de gemeente is:

A) Het verkondigen van de grote daden van Hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar Licht;
B) Onderwijs vanuit de Bijbel tot opbouw van de bezoekers van de samenkomsten;
C) Bieden van een plaats waar gemeenschap mogelijk is met de Here Jezus, het vieren van het Heilig Avondmaal en samen bidden;
D) Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.

 

Financiële verantwoording:

Beknopt overzicht van inkomsten en bestedingen:

We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen en de gemeente via bijdragen en collecten van de begrote financiële middelen hebben voorzien.

 

Financieel resultaat 2022
Werkelijk 2022 Werkelijk 2021 begroting 2022 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021 begroting 2022
Ontvangen bijdragen 11.068 11.700 12.000 Huurkosten -6.374 -4.008 -6.600
Collecte kerk 4.858 1.703 2.250 Preek vergoeding -6.589 -3.793 -7.500
Collecte diaconie 2.328 1.094 750 Diaconie -2.328 -1.114 -1.000
Rente 2 1 0 Gemeentedag -226 0 -250
Kerstavond -301 0 0
Muziek en geluid -806 -4.497 -750
Boodschappen -137 -77 -150
Diversen -792 -629 -600
18.255 14.498 15.000 -17.554 -14.118 -16.850
Tekort/overschot 701 380 -1.850

 

 

Vanaf eind januari 2022 konden we als gemeente gelukkig weer wekelijk samenkomen. Hierdoor zijn de collecteopbrengsten aanzienlijk hoger dan in 2021.
Maar ook de ontvangsten per bank zijn gelukkig op niveau gebleven. Daar zijn we erg dankbaar voor.
In 2021 hadden we tijdens de lockdowns een vrijstelling van huur, maar in 2022 hebben we de Heurnse kerk het hele jaar kunnen huren. Ook de vergoedingen aan voorgangers zijn (met uitzondering van de eerste weken) het hele jaar doorgelopen. We zijn blij dat het Woord iedere zondag in zoveel verscheidenheid verkondigd is.
Iedere eerste zondag van de maand hebben we gecollecteerd voor diaconale doelen. Dat zijn geweest: Compassion, Open doors, Dorcas, Stichting Werkers in de wijngaard en Stichting Jozua.
In 2022 hebben we samen met 2 andere gemeentes een gemeentedag gehouden. Ook de kerstavond is gezamenlijk gevierd.
De uitgaven aan muziek en geluid hebben met name betrekking op een nieuwe computer, waarmee de beamer en de opnames aangestuurd kunnen worden.
We zijn verheugd dat we het jaar met een positief saldo af hebben kunnen sluiten. Ook de reserves zijn mooi op niveau. We willen iedereen bedanken voor het meeleven, het meewerken, het gebed en de financiële steun.