Wat geloven wij?

  • Wij geloven in de Bijbel als Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord.
  • Wij geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest als de Drie-enige God, de Schepper van hemel en aarde.
  • Wij geloven in het plaatsvervangend sterven, de lichamelijke opstanding, de Hemelvaart en de spoedige wederkomst van de Here Jezus. 
  • Wij geloven dat iemand bij zijn / haar wedergeboorte vergeving van zonden, de inwoning van de Heilige Geest en eeuwig leven ontvangt.
  • Wij geloven in het eeuwig behoud voor hen die de Here Jezus als hun verlosser aanvaard hebben.