Vrije Baptisten Dinxperlo

Welkom

Doopvisie

 Instelling van de doop

De Here Jezus heeft zelf de doop ingesteld. Hij gaf voor zijn hemelvaart de opdracht in Matteüs 28:19; “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”.

Wat betekent dopen en hoe werd er vanaf het begin gedoopt

Het Griekse woord baptizo betekent letterlijk onderdompelen en het woord baptismos onderdompeling. Vandaar de naam Baptisten Gemeente. In de Bijbel betekent het woordje dopen altijd onderdompelen, nergens komen we een andere vorm van dopen tegen. Johannes doopte te Enon bij Salim, omdat daar veel water was. (Johannes 3:23) Deze vorm van dopen zien we in het voorbeeld van de Here Jezus Zelf, die zich door Johannes in de Jordaan liet dopen door onderdompeling. En ook van de kamerling die door Filippus gedoopt werd lezen we in Handelingen 8:38  “beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.”

Wanneer werd er gedoopt

Het eerste doopfeest vinden we in Hand. 2:41
“Zij dan, die zijn woord aanvaardden lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.” Eerst kwam men tot geloof, dan werd men gedoopt. Die volgorde vinden we keer op keer in Gods Woord terug. “Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden.” (Marc. 16:16) In Handelingen 2:38 lezen we: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen.” En het antwoord van Filippus aan de kamerling uit Ethiopië op de vraag om gedoopt te worden was heel duidelijk: “Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd.”  (Hand. 8:37) Uit deze voorbeelden blijkt dat de doop volgt nadat je tot geloof gekomen bent.

Wat betekent de doop

We lezen in Romeinen 6:3,4 “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem  begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.”  De doop wordt vergeleken met begraven worden. De Bijbelse manier van dopen geschiedt door in het doopvont helemaal ondergedompeld te worden. Je wordt als het ware begraven in het water. Een kort ogenblik ben je helemaal onder water om daarna weer uit het water te verrijzen, een beeld van de opstanding. Door de doop laat je zien dat je gelooft in de H.J. Maar nog meer. Door de doop laat je zien dat je oude zondige leven is gestorven en begraven, in het watergraf en dat je met de Here Jezus uit dat watergraf bent opstaan met een nieuw leven. Je laat dus uiterlijk zien wat door het geloof al in je gebeurd is, dat je een nieuw leven hebt ontvangen omdat de Here Jezus voor jouw zonden stierf.
In 1 Petrus 3:18-22 wordt de doop vergeleken met de redding van Noach en zijn gezin tijdens de zondvloed. Zoals Noach in de ark door het water heen gered werd, zo is de doop een beeld van onze redding in Christus door het water (een symbool van de dood) heen.

Uitnodiging

Paulus zegt in Handelingen 22:16 “En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, Laat u dopen.”

Tot slot

Er valt nog veel over de doop te zeggen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het contactadres van de Vrije Baptisten Gemeente Dinxperlo, vermeld op deze website.