Vrije Baptisten Dinxperlo

Welkom

Visie

Wie zijn wij...
 
De Vrije Baptisten Gemeente Dinxperlo werd in 1999 gesticht en is sindsdien uitgegroeid tot een gemeente waar zowel oud als jong zich thuis kan voelen.                                                                     
De gemeente wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden voor mensen die naar zingeving of innerlijke rust in hun leven zoeken.
Ze wil een plaats zijn waar liefde en warmte gevonden worden en waar broeders en zusters zich kunnen ontwikkelen tot bruikbare leden van het lichaam van Christus.

De gemeente ziet het als haar roeping om in Dinxperlo en omgeving een duidelijk bijbelgetrouw en evangelisch geluid te laten horen, omdat ze gelooft, dat ieder mens kostbaar is in de ogen van God en dat zijn Zoon Jezus Christus voor alle mensen gestorven en opgestaan is. Juist in een tijd van vervlakking, verkilling, vereenzaming en afval wil de gemeente laten zien, dat het Woord van God ook tot de mensen van deze tijd spreekt, betrouwbaar is en een richtsnoer voor ieders leven is.

De gemeente leeft in de verwachting van de wederkomst van Christus en heeft een grote liefde voor - en gevoelens van verbondenheid met - het Joodse volk.
Uit dit volk hebben wij immers zowel de Heiland als Gods Woord ontvangen. 

Wat geloven wij....

  • Wij geloven in de Bijbel als Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord.
  • Wij geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest als de Drie-enige God, de Schepper van hemel en aarde.
  • Wij geloven in het plaatsvervangend sterven, de lichamelijke opstanding, de Hemelvaart en de spoedige wederkomst van de Here Jezus, waarbij Hij eerst zijn gemeente tot Zich zal nemen om daarna met de gemeente in heerlijkheid te verschijnen.
  • Wij geloven dat iemand bij zijn / haar wedergeboorte vergeving van zonden, de inwoning van de Heilige Geest en eeuwig leven ontvangt.
  • Wij geloven in het eeuwig behoud voor hen die de Here Jezus als hun verlosser aanvaard hebben, maar ook in de eeuwige verlorenheid voor hen die de Here Jezus verworpen hebben.